Funny pictures, Fun MP3, Online games
  
Saturs:
Nejauša anekdote
�URN?LA �TANTE� KONKURSS �VAI M?S PAZ?STAM SIEVIETES?�
Pirmo vietu konkurs? ieguva desmitgad?gais J?nis. Konkursa organizatori sa??ma v?stuli no cita dal?bnieka:
Nejauša bilde
Nejaušs video
million dollar man
Nejauša spēle
darts
Nejaušs Mp3
xozyain - mobile phone ring
 
 
 
skatīt saturu pēc: jaunākā | vairāk skatītākā | vairāk komentētā | augstāk novērtētā
 
Sveiciens no viet?j?s mafijas!  Dažādi
�ovasar daudzsp?l?t?ju re�?ma tie�saistes sp??u vid? ir jaunpien?c?ja, kas atrodas adres? www.mafia.lv. T? ir daudzsp?l?t?ju re�?ma tie�saistes sp?le, kur? sp?l?t?jiem ir iesp?jams iejusties krimin?laj? vid?, izveidojot savu noziedznieka profilu. Jo vair?k noziegumu tiek veikts, jo profil? ce?as sp?l?t?ja reitings.

K? izsak?s sp?les veidot?ji, sp?les m?r?is nav aicin?t uz vardarb?bu, bet gan rad?t fant?ziju pasauli, kur? var?tu redz?t t?s ieguvumus un zaud?jumus, turkl?t ar attiec?gu humora devu - veidot?ji ir pacentu�ies, lai, sp?l?t?jam atrodoties sp?les vid?, laiku pa laikam rastos iesp?ja ar? pasmaid?t par krimin?lo pasauli. T? k? dz?v? nav viss tikai melns un balts, ar? noziedzniekiem tiek dota iesp?ja mafijas pasaul? par?d?t sevi no lab?s puses, noziedojot kaut ko bazn?cai vai apsveicot savas vec?s skolas direktoru.


Lai ar? pagaid?m sp?le ir tikai izstr?des versij?, sp?l?t?jiem tiek pied?v?ts pietieko�s skaits darb?bu, lai iepaz?tos ar sp?les veidu un gaitu. Uzlabo�anas proces? tiks ?emti ar? sp?l?t?ju ieteikumi un v?lmes, lai izveidotu p?c iesp?jas pla�?ku izklaides pasauli sp?l? Mafia.lv.
iepriekšājā lapa Tavs vērtējums  
 
24.07.2009   12:11 | smailijs | http://assets.lifehacker.com/software/uploaded/2006-03-13/mac-optimized-firefox.png


 [Jaunu kodu]
 
* obligāti
 
Mana Kolekcija!
Tavi ieteikumi
   
 
Online 15  viesi